REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOONA&LOONA

 

 

§1 Informacje ogólne

 

 

1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dokonywania zakupu towarów
w sklepie Internetowym LOONA&LOONA www.balifurniture.design
2. Sklep Internetowy LOONA&LOONA www.balifurniture.design jest prowadzony przez firmę LOONA&LOONA BALI FURNITURE DESIGN Angelika Szygenda, w Gnieźnie przy ul. Lipowej 2b,
REGON: 630972770, NIP: 7841049824, z rachunkiem bankowym prowadzonym w banku BZ WBK o numerze: 63 1090 1375 0000 0001 1909 6976.
3. Sklep internetowy LOONA&LOONA www.balifurniture.design (zwany dalej Sprzedającym) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem strony internetowej www.balifurniture.design
4. W razie wątpliwości złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
5. Zamawiający (zwany dalej Klientem) może być osobą prawną, osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
6. Sprzedający prowadzi również sklepu stacjonarnego (salon sprzedaży), który znajduje się w Centrum Wyposażenia Wnętrz GoJa przy ulicy Kiszkowskiej 8 , w Gnieźnie.
7. Za Konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Za Przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Przez RODO rozumie się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

§2 Towary i ceny

 

1. Towary dostępne w sklepie Internetowym są produktami fabrycznie nowymi, oryginalnymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.
2. Ceny w sklepie internetowym są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy każdym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, do zmiany oferty towarów (wprowadzenia nowych towarów do sprzedaży oraz wycofania towarów ze sprzedaży) oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
4. Sprzedający na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§3 Zamówienie i realizacja zamówienia

 

1. W sklepie internetowym Klient może dokonać zakupów bez konieczności zalogowania się (założenia konta Klienta). Wyjątek stanowi tworzenie dokonanie zakupów z wykorzystaniem rabatu stałego klienta, ponieważ w tym przypadku zalogowanie się przez Klienta jest konieczne.
2. Sprzedający przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu Internetowego oraz poprzez pocztę mailową office@balifurniture.design
3. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 lub w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
4. Sprzedawca zastrzega, iż każde zamówienie może mieć tylko jeden adres dostawy.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy stronami i ma miejsce w momencie wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową na adres wskazany przez Klienta.
6. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego następuje:
• dla zamówień płatnych tradycyjnym przelewem bankowym po otrzymaniu kwoty do zapłaty na konto bankowe firmy,
• dla zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia od Klienta drogą mailową.
7. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych, poprawnych i pełnych danych Klienta oraz odbiorcy przesyłki, umożliwiające weryfikację złożonego zamówienia. Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli zamówienia nie uda się zweryfikować w ciągu 3 dni roboczych od daty jego złożenia.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkty są dostępne u Sprzedającego.
W przypadku braku części produktów zamówionych, Sprzedający informuje Klienta drogą mailową o zaistniałej sytuacji, następnie Klient podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia, tzn.: o jego częściowej realizacji (rezygnacja z produktów, które wydłużają czas realizacji), o wydłużeniu terminu realizacji całości zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia (całkowita rezygnacja). Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego drogą mailową o swojej decyzji najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia Klientowi braku możliwości całkowitej realizacji zamówienia. Brak informacji ze strony Klienta w tym okresie oznacza anulowanie zamówienia w całości.
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez wysłanie e-mail pod adres office@balifurniture.design
10. Zastrzega się, iż Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy posiada informacje o okolicznościach podważających wiarygodność i rzetelność Klienta.

 

§4 Dostawa

 

1. Zastrzega się, iż termin dostawy zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia przez firmę kurierską.
2. Orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie dostępnym w ofercie Sklepu internetowego i dotyczy czasu, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego do momentu wysłania zamówionych produktów z magazynu Sprzedającego. Czas realizacji nie uwzględnia dni wolnych od pracy (tj. sobót, niedziel i świąt).
3. W sytuacji, gdy czas realizacji będzie dłuższy niż podany w ofercie, Sprzedający poinformuje Klienta o opóźnieniu drogą mailową i zastosuje procedurę opisaną w przypadku braku części produktów zamówionych zgodnie z §3 ust.8 niniejszego Regulaminu.
4. Dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską DHL na terenie RP wynosi od 1 do 2 dni roboczych, liczonych od momentu wysłania zamówionych produktów z magazynu Sprzedającego.
5. Przesyłki krajowe są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Koszt wysyłki krajowej pokrywa Klient i wynosi ona zależnie od towaru:
• do 10 kg – 22 zł
• do 20 kg – 30 zł
• do 31,5 kg – 33 zł
• odbiór osobisty – 0 zł
6. Koszt wysyłki towarów ponadgabarytowych  jest wyceniany każdorazowo, indywidualnie dla danego produktu. Koszt wysyłki zależy od wagi, wartości i objętości zamówienia. Zamówienia należy składać pod adresem e-mail office@balifurniture.design aby Sprzedający mógł ustalić orientacyjny czas dostawy oraz koszt dostawy zamówionych towarów.
7. Zamówienia o wartości 10 000 zł brutto lub więcej dostarczane są bezpłatnie (koszt wysyłki pokrywa Sprzedający).

 

 

§5 Płatność

 

1. W sklepie Internetowym dostępne są następujące sposoby dokonywania płatności za zamówione towary:
• tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy dokonany po złożeniu zamówienia na numer konta bankowego przekazany Klientowi;
• przelew poprzez płatności Internetowe PayU;
• płatność przy odbiorzeosobistym – płatność jest dokonywana gotówką w momencie odbioru towaru.
2. Sprzedawca zastrzega możliwość ograniczenia sposobu płatności w przypadku zamówienia na kwotę powyżej 10 000 zł brutto . Sprzedawca może wówczas zażądać przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
3. W przypadku wyboru sposobu płatności innej niż przy odbiorze, brak dokonania płatności za zamówione produkty wraz z kosztem ich wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Klienta oznacza anulowanie transakcji
4. Sprzedawca zawsze wysyła dokument sprzedaży (paragon lub Fakturę VAT) na adres podany przez Klienta. Jeżeli odbiorca przysyłki jest inną osobą niż Klient, dokument sprzedaży zostanie wysłany osobno, na adres podany przez Klienta.

 

§6 Zwroty

 

1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w okresie Klient ma prawo do w ramach odstąpienia od zawartej umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu na własny koszt zakupionych produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w oryginalnym opakowaniu wraz ze stosownym oświadczeniem na piśmie o odstąpieniu od umowy i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku złożenia zamówienia na towary o właściwościach określonych przez Klienta towaru.
4. W ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zwróconego towaru, Sprzedający zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca zastrzega, iż nie przyjmuje żadnych przesyłek doręczanych za pobraniem (płatność przy odbiorze).

 

§7 Reklamacja

 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi w formie pisemnej Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie na adres Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. Sprzedawca w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.
4. Reklamacji podlegają wyłącznie wady fabryczne, ukryte powstałe z winy producenta.
5. Reklamacji nie podlegają:
• naturalne zużycie się produktu,
• produkty posiadające uszkodzenia w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania,
• różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora komputera Klienta,
• uszkodzenie pochodzenia mechanicznego, które powstały podczas transportu przesyłki.
6. WAŻNE! Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody.
O zaistniałym problemie prosimy poinformować Dział Obsługi Klienta office@balifurniture.design

 

§8 Polityka prywatności

 

1. Korzystając z usług Sklepu internetowego, Klient dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Sprzedającego.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji z Klientem, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobą trzecim do tego nieupoważnionym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych:

imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres przeznaczenia zamówionego towaru, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania Klienta,
telefon,
adres e-mail

oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podawane są przez Klienta dobrowolnie, ma on prawo do ich wglądu oraz ich poprawiania.
4. Uczestnik jest obowiązany do informowania Sprzedającego na piśmie, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku niepowiadomienia Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność dostarczenia zamówionego towaru.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania różnego rodzaju wiadomości i materiałów marketingowych osobom, które zarejestrowały się jako subskrybent newslettera Sprzedawcy.
6. Każdego Klienta oraz subskrybenta newslettera obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.balifurniture.design

 

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.balifurniture.design oraz w siedzibie Sprzedającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie poczty mailowej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie www.balifurniture.design

0